هوش مصنوعی مکاترونیک(۹۳)

th

جلسه اول: معرفی منابع درس هوش مصنوعی- سرفصل های مهم و روش ارزیابی- فیلم شکار هوش  مصنوعی

کتاب های درس را از کتابخانه- بخش کتاب های درسی دانلود کنید

دانلود فیلم جلسه اول

————————————————

جلسه دوم:  معرفی عامل های هوشمند و سیستم های چند عاملی 

دانلود فیلم جلسه دوم

————————————————

جلسه سوم:  دسته بندی کلی عامل های هوشمند، عامل های واکنشی، مدل گرا،هدف گرا،سودمند، یادگیرنده، در آمدی بر یادگیری ماشین

دانلود فیلم جلسه سوم

تمرین های سری ۱   دانلود تمرین 

————————————————

جلسه چهارم: مفاهیم هوش توزیع شده و سیستم های چند عامله، حل مسئله به کمک جستجو

نسخه کامل سرور شبیه سازی فوتبال   دانلود

————————————————

 جلسه پنجم: فورموله سازی مسائل، حل مسئله به کمک جستجو

دانلود فیلم جلسه پنجم

————————————————

 جلسه ششم: معرفی انواع الگوریتم های جستجوی درختی، روش های آگاهانه و ناآگاهانه، معرفی حل کننده عمومی مسئله و کد های برنامه نویسی GPS

تمرین های سری ۲ دانلود تمرین

دانلود کد های حل کننده عمومی مسئله 

دانلود فیلم جلسه ششم

————————————————

جلسه هفتم: معرفی جستجو های آگاهانه و هیورستیک

دانلود فیلم جلسه هفتم

————————————————

جلسه هشتم: روش های جستجوی محلی و الگوریتم های تکاملی ، روش الگوریتم ژنتیک و ابزار پیاده سازی در متلب

دانلود فیلم جلسه هشتم

————————————————

جلسه نهم: ادامه الگوریتم های تکاملی، الگوریتم PSO و حل مثال به کمک آن

دانلود کد های آموزش PSO

تکلیف سری ۳    دانلود

دانلود فیلم جلسه نهم

———————————————— 

جلسه دهم:  معرفی مسئله های ارضای محدودیت، در آمدی بر مسئله های بازی

دانلود فیلم جلسه دهم

————————————————

جلسه یازدهم: مسئله های بازی، الگوریتم های جستجوی min-max

دانلود فیلم جلسه یازدهم

————————————————

جلسه دوازدهم: بازی های تصادفی، بازی های چند نفره، معرفی عامل های منطقی و منطق گزاره ها و منطق مرتبه اول و منطق فازی

دانلود فیلم جلسه دوازدهم

تکلیف سری ۴      دانلود  

امتحان میان ترم درس  ———-۹۳/۲/۱۳

————————————————

جلسه سیزدهم:  طراحی عامل های منطقی، معرفی پرولوگ

لینک صفحه پرولوگ

دانلود فیلم جلسه سیزدهم

————————————————

جلسه چهاردهم: حل مسئله به کمک استنتاج، حل مسائل پیشرفته در پرولوگ

دانلود فیلم جلسه چهاردهم

————————————————

جلسه پانزدهم: طراحی سیستم های فازی و کنترل کننده های فازی 

دانلود فیلم جلسه پانزدهم

————————————————

 جلسه شانزدهم: مثالی از طراحی یک کنترلر فازی برای تانک آب  

دانلود فیلم جلسه شانزدهم

————————————————

جلسه هفدهم : نحوه  استنتاج و تولید نتیجه در سیستم های فازی، دفازی سازی و آموزش فازی در متلب ، آشنایی با شل clips- سمینار الگوریتم زنبور عسل

پیوند صفحه کیلپپز

دانلود فیلم جلسه هفدهم 

————————————————

 جلسه هجدهم: آموزش نرم افزار فازی کلیپز، معرفی قید های فازی  و نحوه کاربرد در فازی کلیپز

دانلود فازی کیلیپز 

تکلیف سری ۵  دانلود

دانلود فیلم جلسه هجدهم

————————————————

 جلسه نوزدهم: معرفی فازی جس و فازی جی و به کارگیری در جاوا، مقدمه ای بر یادگیری ماشین، معرفی روش های یادگیری با نظارت و شبکه های عصبی مصنوعی

دانلود فیلم جلسه نوزدهم

————————————————

 جلسه بیستم : در آمدی بر مفاهیم اساسی شبکه های عصبی مصنوعی، ارائه مثال یادگیری حروف

دانلود مثال یادگیری حروف

دانلود netlab

دانلود فیلم جلسه بیستم 

————————————————

جلسه بیست و یکم: شبکه های عصبی مصنوعی؛ روش یادگیری پس انتشار خطا و مثال های کاربردی

تکلیف سری ۶    دانلود

 دانلود فیلم جلسه بیست و یکم

————————————————

جلسه بیست و دوم: ادامه مباحث هوش مصنوعی توزیع شده و سیستم های چند عاملی، تشریح کامل محیط پژوه شبیه سازی ربات های فوتبالیست و عملیات قابل انجام

 دانلود فیلم جلسه بیست و دوم

نسخه کامل سرور شبیه سازی فوتبال   دانلود

اسلاید های هوش توزیع شده     دانلود

تکالیف عملی   دانلود 

 ————————————————

جلسه بیست و سوم: حل توزیع شده مشارکتی مساله، مثالی در محیط شبیه سازی عامل های امدادگر

 دانلود فیلم جلسه بیست و سوم

————————————————

جلسه بیست وچهارم: آموزش یادگیری روی داده ها در سیستم چند عاملی به کمک وکا، طراحی ارتباطات در سیستم چند عاملی  و معرفی پروتکل های kqmlوKif معرفی ابزار JADE

دانلود کتابخانه JADE

 دانلود فیلم بیست و چهارم 

————————————————

جلسه بیست و پنجم: ارائه تعریف رسمی از سیستم چند عاملی و تشریح کامل تر JADE

تکلیف سری ۷  دانلود

 دانلود فیلم بیست و پنجم 

 دانلود سمینار  الگوریتم کرم شب تاب 

————————————————

جلسه بیست و ششم: تعاملات در سیستم های چند عاملی

 دانلود فیلم بیست و ششم بخش ۱ 

 دانلود فیلم بیست و ششم بخش ۲

  دانلود سمینار شبکه عصبی انفیس

 دانلود سمینار الگوریتم *D

 دانلود سمینار رقابت استعماری

————————————————

جلسه بیست و هفتم : ادامه تعاملات در سیستم های چند عاملی

دانلود فیلم بیست و هفتم 

————————————————

لیست نمرات بدون احتساب نمره پروژه عامل های فوتبالیست  mark2

نتایج مسابقات results

لیست نمرات نهایی mark2

برای پروژه نهایی عامل های فوتبالیست بایستی کد های سمت چپ و راست و گزارش فنی تیم خود   را  که شامل تمامی ایده ها و تغییرات پیاده سازی کد ها می باشد حداکثر تا صبح روز ۹۳/۶/۳۰  به ایمیل اینجانب و آقای تیکنی مسئول مسابقه ارسال نمایید و در طول مسابقات در محل مسابقه حاضر باشید.

 

پاسخ دهید