هوش مصنوعی توزیع شده

distributed_artificial_intelligence

 

جلسه اول: معرفی مفاهیم اساسی در هوش مصنوعی توزیع شده، معرفی عامل دانلود

دانلود فیلم۱     دانلود فیلم۲

جلسه دوم: عامل های هوشمند و انواع آنها  دانلود

دانلود فیلم 

جلسه سوم:  انواع معماری های سیستم های چند عاملی، حل مسئله در عامل های هوشمند دانلود

دانلود فیلم 

جلسه چهارم: انواع روش های جستجو جهت حل مسئله دانلود

دانلود فیلم 

جلسه پنجم: جستجو های محلی و روش های تکاملی-حل مسئله با الگوریتم ژنتیک و pso دانلود

نسخه کامل سرور شبیه سازی فوتبال   دانلود

دانلود فیلم 

جلسه ششم: الگوریتم های تکاملی ، رباتیک ازدحامی، معرفی روش کلونی مورچه ها  دانلود

دانلود فیلم۱  دانلود فیلم۲

جلسه هفتم: ارتباطات در سیستم های چند عاملی، معرفی زبانهای عامل ها و محیط Jade دانلود 

دانلود فیلم 

جلسه هشتم: هوش محاسباتی در عامل های هوشمند -شبکه های عصبی مصنوعی  دانلود

دانلود فیلم 

جلسه نهم: ادامه شبکه های عصبی مصنوعی – معرفی روش های آموزش دانلود

دانلود فیلم

جلسه  دهم: کار دسته جمعی در عامل های هوشمند دانلود

دانلود فیلم 

جلسه  یازدهم: یادگیری سیستم چند عاملی از روی داده ها معرفی وکا دانلود

دانلود فیلم      دانلود فیلم۲      دانلود فیلم۳

جلسه  دوازدهم: مثال های کاربردی  دانلود

دانلود فیلم 

جلسه  سیزدهم: تعاملات در سیستم های چند عاملی 

دانلود اسلاید های هوش توزیع شده    دانلود

دانلود فیلم 

 

پاسخ دهید