سینماتیک و دینامیک ربات ها

robot

جلسه اول: معرفی مفاهیم اصلی در رباتیک و سر فصل های درس رباتیک

دانلود فیلم

جلسه دوم:معرفی سینماتیک ربات ها

دانلود فیلم

جلسه سوم: حرکت و جابجایی در ربات های متحرک

دانلود فیلم

جلسه چهارم: حل معادلات سینماتیک مستقیم در بازو های رباتیک

دانلود فیلم

جلسه پنجم: ادامه سینماتیک مستقیم و مثال هایی از آن

دانلود فیلم

 جلسه ششم:روش های سینماتیک معکوس

دانلود فیلم

 جلسه هفتم: سینماتیک ربات های متحرک

دانلود فیلم

 جلسه هشتم: سرعت ها و ژاکوبین ها در بازو های رباتیک

دانلود فیلم

 جلسه نهم:ادراک در ربات های متحرک 

دانلود فیلم اول 

دانلود فیلم دوم 

جلسه دهم: ادامه ادراک در ربات های متحرک معرفی حسگر ها در ربات

دانلود فیلم

جلسه یازدهم: در آمدی بر دینامیک ربات ها

دانلود فیلم

جلسه دوازدهم: ادامه مبحث دینامیک در بازو های صنعتی معرفی روش های نیوتن اویلر و لاگرانژین

دانلود فیلم

 جلسه سیزدهم: دینامیک معکوس و شبیه سازی در ربات ها

دانلود فیلم

 جلسه چهاردهم: برنامه ریزی و تولید مسیر در ربات های متحرک، در آمدی بر مکان یابی 

دانلود فیلم

دانلود فیلم

جلسه پانزدهم:ادامه مبحث مکان یابی، روش های مارکوف و کالمن

دانلود فیلم

 سمینار دانشجویی در مورد SLAM 

دانلود فیلم۱

دانلود فیلم۲

 ——————————————————–

نمرات نهایی درس پردیس  pardiss

 

پاسخ دهید