سیستم های خبره

 exp1

جلسه اول: معرفی سیستم های خبره و مفاهیم و تعاریف اساسی ، معرفی منطق  AI EXpert 1

فیلم جلسه اول   بخش۱    بخش۲

——————————————————–

جلسه دوم: معرفی منطق گزاره ها و منطق مرتبه اول  AI EXpert 2

فیلم جلسه دوم   دانلود

——————————————————–

جلسه سوم: برنامه نویسی منطق با کمک منطق مرتبه اول  AI EXpert 3

فیلم جلسه سوم  دانلود

——————————————————–

جلسه چهارم:  برنامه نویسی به زبان پرولوگ  AI EXpert 4

فیلم جلسه چهارم   دانلود

——————————————————–

جلسه پنجم: برنامه نویسی پرولوگ-بخش دوم – کار با محیط AI EXpert 5

فیلم جلسه پنجم  بخش۱    بخش۲

——————————————————–

جلسه ششم: معرفی مجموعه های فازی، منطق فازی و سیستم های فازی AI EXpert 6

فیلم جلسه ششم  دانلود

——————————————————–

جلسه هفتم: طراحی عملیاتی  سیستم های خبره فازی به کمک محیط برنامه سازی کلیپز AI EXpert 7

فیلم جلسه هفتم  دانلود

——————————————————–

جلسه هشتم: طراحی عملیاتی  کنترل کننده خبره فازی به کمک متلب AI EXpert 8

فیلم جلسه هشتم   دانلود

——————————————————–

جلسه نهم: در آمدی بر استحصال دانش و مهندسی دانش در سیستم های خبره AI EXpert 9

فیلم جلسه نهم دانلود

——————————————————–

جلسه دهم: استنتاج در سیستم های خبره – معرفی الگوریتم رزولوشن در منطق مرتبه اول AI EXpert 10

فیلم جلسه دهم دانلود

——————————————————–

جلسه یازدهم:  مثال هایی از الگوریتم رزولوشن – استنتاج در شرایط عدم قطعیت  AI EXpert 11

فیلم جلسه یازدهم دانلود

——————————————————–

جلسه دوازدهم: مثال هایی کاربردی از سیستم های خبره AI EXpert 12

فیلم جلسه دوازدهم  دانلود

——————————————————–

 جلسه سیزدهم: مرور و جمع بندی درس سیستم های خبره، معرفی سیستم های Frame Base

AI EXpert 13

فیلم جلسه سیزدهم  دانلود

پاسخ دهید