سمینار و روش تحقیق(۹۲)

research-keyboard

در این درس با روش تحقیق، مدیریت منابع علمی و مطالعه آنها و نوشتن پیشنهادیه، مقاله و پایان نامه به شیوه علمی آشنا می شوید.

جلسه اول: روش تحقیق و فیش برداری نرم افزاری    دانلود فیلم 

جلسه دوم:  مدیریت منابع علمی به کمک نرم افزار endnote    دانلود فیلم

جلسه سوم: نوشتن پیشنهادیه و روش ارائه سمینار علمی    دانلود فیلم

جلسه چهارم:  ارائه کتبی مطالب- مقاله نویسی علمی  دانلود فیلم

جلسه پنجم:    شیوه نگارش مقاله علمی به کمک latex دانلود فیلم

جلسه ششم:   آموزش نوشتار با کمکlatex -شیوه فورمول نویسی در latex   دانلود فیلم

جلسه هفتم:  شیوه جمع آوری مطالب در تحقیق و مطالعه منابع  دانلود فیلم

جلسه  هشتم:   شیوه تهیه و تدوین مقالات علمی-نکات مهم در تهیه مقاله  دانلود فیلم

جلسه  نهم:  نکات پایانی در نوشتار مقالات    دانلود فیلم      دانلود فیلم۲  

پاسخ دهید